Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Menaxhimi individual

E drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta menaxhohen në mënyrë individuale kur për çdo vepër të autorit ose lëndë nga të drejtat e përafërta administrimi bëhet veç e veç.

Menaxhimin individual të të drejtave, titullari i të drejtave e ushtron përsonalisht apo nëpërmjet përfaqësuesit të tij në bazë të autorizimit përkatës. Punët e përfaqësuesit të autorizuar mund t’i kryej personi fizik apo juridik.