Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Anëtarët e Task Forcës kundër Piraterisë

1. Drejtori i Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – Kryesues;

2. Kryeinspektori i Inspektoratit të Tregut , Ministria e Tregtisë dhe Industrisë – Zëvendës kryesues;

3. Drejtori i Agjencisë për Pronësi Industriale ,Ministria e Tregtisë dhe Industrisë – anëtarë;

4. Udhëheqësja e sektorit për Pronësi Intelektuale, Dogana e Kosovës – anëtarë;

5. Drejtori i Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike, Policia e Kosovës – anëtarë;

6. Drejtori i Njësisë për Hetimin e Krimeve Kibernetike, Policia e Kosovës – anëtarë;

7. Kryeshefi i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose Konfiskuar, Ministria e Drejtësisë.