Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Zyra për të drejtat e autorit

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta është organ administrativ i cili është themeluar dhe funksionon në kuadër të Ministrisë përkatëse për Kulturë. 

Veprimtaria themelore e Zyrës përfshin:

  • Dhënien e lejes shoqatave për administrim kolektiv të të drejtave;
  • Marrjen e lejes së dhënë Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave në rast të mospërmbushjes së kritereve të parapara me ligj;
  • Mbikëqyrjen e veprimtarisë dhe aktiviteteve të shoqatave për administrim kolektiv të të drejtave;
  • Promovimin dhe ndërmarrjen e aktiviteteve për dhënien e informatave të duhura autorëve, bartësve të të drejtave dhe opinionit të gjerë lidhur me të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta;
  • Përcjelljen e legjislacionit ndërkombëtar dhe dhënien e rekomandimeve përkitazi me fushën e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta.


Valon Kashtanjeva, drejtor i zyrës
Tel: 038 200 22563
 
Email: [email protected]