Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Kosova shënoi Ditën Botërore te Pronësie Intelektuale