Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Posredovanje

Proces posredovanja nudi alternativna rešenja određenih sporova. Proces određivanja opštih tarifa za korišćenje autorskih prava, prelazi u nekoliko faza, jedna od mogućih faza za razvoj ovog procesa je sa posredovanjem. Ako jedna faza nije uspečna, nastavlja se sa drugom fazom.

Prva faza je ona sa pregovaranjima između društava za kolektivno administriranje prava i predstavnika za korisnike. Druga faza, u slučaju da se sa pregovaranjima, ne postigne sporazum o tarifama, onda je zakon predvideo, kao obaveznu fazu, fazu posredovanja između gore navedenih stranaka. U cilju sprovođenja zakona, Lancelarija je uredila Pravilnik za posredovanje, koji je prihvaćen od Vlade Republike Kosova. Ovaj pravilnik određuje procedure posredovanja između kolektivnih društava i predstavnika korisnika, u vezi dostizanja sveobuhvatnog sporazuma za opte tarife, za korišćenje autorskih dela.

Šta više, određuje nivo, vritu obrazovanja i ostale uslove, koje jedan posrednik treba da ispuni, da bi ušao u listu posrednika. Treća i završna faza, počinje u slučaju da proces posredovanja ne rezultuje sa postignutim sporazumom, u vezi opštih tarifa i onda, tarige osređuje Vlada Republike Kosova.

Treniranje posrednika i posredovanja, za postizanje sveobuhvatnih sporazuma za opte tarife – sa ciljem jačanja sistema autorskog prava i stvaranja mehanizama za posredovanje u cilju određivanja opštih tarifa, Kancelarija, bazirajući se na zakon i pravilnik o posredovanju, izvršila je pozim za aplikovanje shih licenciranih posrednika od Ministarstva Pravde i koji su ispunili predviđene uslove sa Pravilnikom o posredovanju za autorska prava. Nakon procenjivanja relevantne dokumentacije, primljene od aplikanata i završavanja procesa intervjuisanja, komisija je odabrala selam posrednika.

Kancelarija je organizovala jedno avansirano treniranje za selam odabranih posrednika, održano od poznatog hrvatskog advokata g. Mladena Vukmira, i koji je jepini posrednik u reonu, koji je priznat od Međunarodne Organizacije za Intelektualno Vlasništvo. Odabrani posrednici su imenovani od Vlade Republike Kosova, na njenom sastanku, održanom 05.04.2013. godine i,  oni su spremni da posreduju, ako je to potrebno, konkretno ako se ne postigne sporazum u fazi pregovaranja.

Odabrani posrednici za sporove iz oblasti autorskih i srodnih prava;

Albana Tigani  - br. za kontaktiranje 044 220 808
Ilir Gaxha - br. za kontaktiranje 044 112 460
Mentor Hajdaraj - br. za kontaktiranje 044 223 422
Destan Bujupi - br. za kontaktiranje 044 347 641
Jusuf Jahmurataj - br. za kontaktiranje 044 328 302
Besim Kajtazi - br. za kontaktiranje 044 346 056
Faton  Morina - br. za kontaktiranje 044 264 147