Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Delatnost Kancelarije

Kancelarija za Autorska i Srodna Prava je administrativni organ, osnovan pravilnikom Vlade Kosova Br. 01/2010, u jugu, godine 2010. Kancelarija radi u okviru Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i svoju delatnost vrši na osnivu zakona za  Autorska i Srodna Prava.

Kompetencije kancelarije su zakonom predviđene odnosno, osnovna delatnost kancelarije je davaje dozvole za društva, za kolektivno administriranje prava; nadziranje delatnosti i aktivnosti za kolektivno administriranje prava; uzimanje dozvole društva za administriranje prava; promovisanje i preduzimanje aktivnosti za davaje potrebnih informacija autorima, nosiocima prava i javnom mnenju, u vezi autorskih i srodnih prava; praćenje međunarodnog zakonodavstva za davaje preporuke iz oblasti autorskih i srodnih prava.

Važno je da se istakne činjenica da kancelarija nema izvršnih kompetencija u kontekstu sprovođenja autorskih prava, odnosno za sva pretendiranja u vezi kršenja autorskih i srodnih prava,  autori i nosioci prava treba da se obrate kompetentnim organima, sudstvima, kompetentnim tužiocima i tržišnoj inspekciji.

Sprovođenje zakona – na piočetku aktivnosti Kancelarije, bazirane su na iznošenje pod-zakonskih akata, preko koji su regulisana određena pitanja. Kancelarija je prihvatila Pravilnik za davaje i uzimanje dozvole društvima za kolektivno administriranje prava i Pravilnik za posredovanje u sporovima po pitanju  autorskih i srodnih prava.

Pravilnik za davaje dozvole za Društva za kolektivno administriranje Prava – Ovim pravilnikom, određene su procedure za davaje dozvole za kolektivno administriranje prava;  uslovi koje bi trebalo da ispuni jedno društvo za aplikovanje; procedurr za nadziranje društava od kancelarije; u slučaju prekršaja od strane društava, predviđeno je i odzimanje dozvole za kolektivno administriranje prava.

Licenciranje Društava za Kolektivno Administriranje Prava - Kancelarija, u jugu mesecu, godine 2012., je izdala dozvolu za kolektivno administriranje prava, za prva dva društva u Republici Kosova.  Društvu za administriranje prava iz oblasti muzike, koja predstavlja Autore, Proizvođače  i Izvođače Kosova, poznato sa skraćenicom APIK i društvu za daministriranje prava iz oblasti audio – vizuelnih dela, koja predstavlja Autore, Proizođače i Izvođače Kosova, poznato sa skraćenicom VAPIK.

Dva licencirana društva su u funkciji, sa ciljem izvođenja svoje delatnosti. Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta je podržalo licencirana društva, podržavajući njihovo učestvovanje na dvema studijskim posetama van zemlje, odnosno u Briselu i Sloveniji.

Kancelarija vrši admininstrativan nadzor delatnosti društava, sa ciljem obezbeđenja da društva vrše svoju funkciju u saglasnosti sa zakonom. U ovom kontekstu Kancelarija može da zahteva od društva bilo kakve informacije ili dokumenta u vezi društva, njene delatnosti ili u vezi nekog određenog autora ili korisnikai, može da vrši inspetiranje knjiga ili bilo kog dokumenta u vezi društva.

Pravilnik o Posredovanju u Kontestima iz Oblasti Autroskih Prava – Proces posredovanja nudi alternativna rešenja određenih kontesta. Proces određivanja opštih tarifa, za korišćenje autorskih prava, prelazi preko nekoliko faza, jedna od mogućih faza razvoja ovog procesa je i ona sa posredovanjem. Ako jedna faza nije uspešna, nastavlja se sa sledećom fazom.

Prva faza je ona sa pregovaranjima između društava za kolektivno administriranje prava i predstavnika korisnika. Druga faza, ako se sa pregovaranjima be postigne sporazum o tarifama, onda je zakon predvideo kao obaveznu fazu, posredovanje između gore navedenih stranaka. Sa ciljem sprovođenja zakona, Kancelarija je uredila Pravilnik za posredovanje, koji je prihvaćen od Vlade Republike Kosova. Ovaj pravilnik određuje proceduru posredovanja između kolektivnih društava i predstavnika korisnika, u vezi dostizanja sveobuhvatnog sporazuma o opštim tarifama, za korišćenje autorskih dela. Šta više, određuje nivo, vritu obrazovanja i ostale uslove koje jedan posrednik treba da ispuni da bi ušao u listi posrednika. Treća i završna faza, počinje u slučaju da posredovanje ne rezultira sa dostizanjem sporazuma u vezi opštih tarifa i, onda tarife određuje Vlada Republike Kosova.

Međuninstitucionalna saradnja – kancelatija je u odličnim odnosima saradnje sa mesnim institucijama, koje imaku kompetencije iz oblasti autorskog prava. U ovom aspektu, treba napomenuti saradnju sa Carinom Kosova, Tržišnom Inspekcijom, Kancelarijom za Industrualno vlasništvo i  Policijom Kosova. Sa ciljem jačanja saradnje i sa preporukom Evropske Komisije, potpisani su memorandumi saradnje, sa gore navedenim institucijama. 

Međunarodna Saradnja – kancelaria, još od trenuaka osnivanja, postavila je odnose saradnje sa istim kacelarijama u reonu i šire. Dobro je da se domene odlična  sa Albanskom Kancelarijom za Autoeska Prava, sa kojom su razmenjene međusobne posete.

U ovom kontekstu, Kancelarija je sarađivala sa kancelarijom za autorska prava Danske, kada je juna meseca, godine  2012., izvršena jedna studijska poseta Danskoj i realizova je niz susreta sa predstavnicima Danske Kancelarije i društvima za kolektivno administriranje prava u Danskoj.

U jugu, godine 2012., na jednoj Konferenciji koju je organizovala Kancelarija, učestvovao je i predsedavajući jedinice za međunarodnu saradnju za autorska prava, u okviru Mađarske Kancelarije za INtelektualno Vlasništvo, sa kojom kacelarijom imamo veoma dobre odnose saradnje.

U kviru saradnje, stvoreni su odlični odnosi sa Slovenačkom Kancelarijom Intelektualnog Vlasništva, avgusta meseca, godine 2013., izvršena je jedna studijska poseta Sloveniji, kada je realizova susret sa Direktorom Kancelarije i predstavnicima društava za kolektivno administriranje prava.

Jedna delegacija iz kancelarije za autorska prava je novembra meseca, godine 2012., ušestvovala na jednoj međunarodnoj konferenciji za izvođačka prava. U januaru, godine 2013., jedan predstavnik Kancelarije je učestvovao na seminaru za atorska prava, organizovanom u Skoplju, gde su učesnici bili predstavnici reonalnih kancelarija za autorska prava i predstavnici društava za kolektivno administriranje prava.

Direktor Kancelarije je, na poziv e Ameriške Privredne Komore, učestvovao na međunarodnoj Konferenciji za intelektualno vlasništvo. Na ovoj konferenciji su učestvovali predstavnici kancelaria za intelektualno vlasništvo iz reona, Turske i ostalih zemalja EZ-a kao i predstavnici raznih kompanija.

Kancelarija Evropske Komisije – Odnosi Kancelarije sa predstavnicima Evropske Kancelarije na Kosovu su odlični i razvijaju se preko redovnih susreta. Takođe, treba napomenuti Studij Fizibiliteta za godinu 2012., gde se vishko procenjuju rad i aktivnosti Kancelarije, gde je vredno pomenuti, pozitivno procenjivanje Evropske Komisije, u vezi uređivanja Strategije Protiv Piraterije, uzdizanje ljudskih kapaciteta i stvaranje odnose saradnje sa istim kancelarijama. 

Evropska Komisija je finansirala projekat “Jačanje Sistema Intelektualnog Vlasništva na Kosovu”, koji je započeo 5. februara, godine 2013. Kancelarija za autorska prava je jedna od korisnika. Projekat je sadržavao četiri vrste aktivnosti za autorsko i srodno pravo na Kosovu. Ove aktivnosti će se razvijati u cilju: Daljeg zbližavanja zakonodavstva za autorska prava sa Evropskim zakonodavstvom; Uzdizanja kapaciteta za organe sprovođenja zakona; kao i za uzdizanje svesti o autorskom pravu.